Акция «День безопасности. Внимание всем!»

С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них, а также обучения населения действиям по сигналу «Внимание всем!» в республике сегодня стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!», приуроченная к Международному дню гражданской обороны. Продлится она до 27 марта и пройдет в два этапа.

Первый ее этап проходит со 2 по 13 марта в общежитиях (в том числе студенческих), детских и торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и на спортивных объектах. С жильцами общежитий проводят интерактивные профилактические беседы о безопасности в общежитиях, причинах пожаров в них, а также действиях по сигналу «Внимание всем!» с демонстрацией видеофильмов «Энциклопедия безопасности. Пожар в квартире», «Пожарная безопасность в студенческих общежитиях» и раздачей наглядно-изобразительной продукции.

Что касается объектов в массовым пребыванием людей, то здесь организована работа интерактивных площадок и зон активации (например, «SOS», «Опасности в квартире», «Безопасная эвакуация», «Правила поведения в толпе», «Эвакуационные знаки», «Экстренная помощь», «Опасная печь», «Интерактивная карта ЧС», «Проведи время с пользой» и пр.). Проходят и промо-активности – совместное тестирование родителей и детей в рамках инфо-кампании «Проведи время с пользой» посредством брендированного двустороннего аппарата, либо планшета или ноутбука, с дальнейшим вручением заранее приготовленных благодарностей и подарков участникам. Не обходится и без ростовых кукол с персонажами мультфильма «Волшебная книга» для наибольшего привлечения внимания людей.

Целевой аудиторией на втором этапе – с 16 по 27 марта – станут жители сельских населенных пунктов. С престарелыми гражданами проведут широкомасштабные мероприятия «Скарбонкабяспекi» в Домах культуры и на открытых площадках с демонстрацией театрализованных постановок. В областных центрах и г.Минске аналогичные мероприятия пройдут на открытых площадках либо на дворовых территориях. Праздники безопасности дополнятся демонстрацией опытов «Пожарная лаборатория», а в сельских населенных пунктах будут организованы «Маршруты оповещения»: посредством сигнального громкоговорящего устройства пожарной техники, проезжающей по улицам, будет передаваться полезная информация на тему пожарной безопасности.

Важно отметить, что в акции, помимо спасателей, принимают участие активисты районных (городских) отделений БМООСП, студенты вузов, ссузов, работники районных (городских) отделов по чрезвычайным ситуациям, представители БДПО, Белорусского общества Красного Креста и других заинтересованных организаций.

 

Дзень бяспекі. Увага ўсім!

З мэтай папярэджання пажараў і гібелі людзей ад іх, а таксам анавучання насельніцтва дзеянням па сігнале » Увагаўсім!»у рэспубліцы сёння стартавала акцыя» Дзень бяспекі. Увага ўсім!», прымеркаваная да Міжнароднага дня грамадзянскай абароны. Прадоўжыцца яна да 27 сакавіка і пройдзе ў два этапы.

Першыяе этап праходзіць з 2 па 13 сакавіка ў інтэрнатах (у тым ліку студэнцкіх), дзіцячых і гандлёва-забаўляльных цэнтрах, кінатэатрах і на спартыўных аб’ектах. З жыхарамі інтэрнатаў праводзяць інтэрактыўныя прафілактычныя гутаркі аб бяспекі ў інтэрнатах, прычыны пажараў у іх, а таксама дзеянні па сігнале «Увага ўсім!»з дэманстрацыяй відэафільмаў» Энцыклапедыя бяспекі. Пажар у кватэры», «Пажарная бяспека ў студэнцкіх інтэрнатах» і раздачай наглядна-выяўленчай прадукцыі.

Што тычыцца аб’ектаў у масавым знаходжаннем людзей, то тут арганізавана праца інтэрактыўных пляцовак і зон актывацыі (напрыклад, «SOS», «небяспекі ў кватэры», «бяспечная эвакуацыя», «правілы паводзінаў у натоўпе», «эвакуацыйныя знакі», «экстраная дапамога», «небяспечная печ», «Інтэрактыўная карта НС», «правядзі час з карысцю» і інш.). Праходзяць і прома-актыўнасці-сумеснае тэставанне бацькоў і дзяцей у рамках інфа-кампаніі «правядзі час з карысцю» з дапамогай брэндаванага двухбаковага апарата, альбо планшэта або ноўтбука, з далейшым уручэннем загадзя прыгатаваных падзяк і падарункаў удзельнікам. Не абыходзіцца і без роставых лялек з персанажамі мультфільма «Чароўнаякніга» для найбольшага прыцягнення ўвагі людзей.

Мэтавай аўдыторыяй на другім этапе – з 16 па 27 сакавіка-стануць жыхары сельскіх населеных пунктаў. З састарэлымі грамадзянамі правядуць шырокамаштабныя мерапрыемствы «Скарбонка бяспекі» ў дамах культуры і на адкрытых пляцоўках з дэманстрацыяй тэатралізаваных пастановак. У абласных цэнтрах і г. Мінску аналагічныя мерапрыемствы пройдуць на адкрытых пляцоўках альбо на дваровых тэрыторыях. Святы бяспекі дапоўняцца дэманстрацыяй досведаў «Пажарная лабараторыя», а ў сельскіх населеных пунктах будуць арганізаваны «Маршруты абвесткі»: з дапамогай сігнальнага гучнагаварыцеля прылады пажарнай тэхнікі, якая праязджае па вуліцах, будзе перадавацца карысная інфармацыя на тэму пажарнай бяспекі.

Важна адзначыць, што ў акцыі, акрамяратавальнікаў, прымаюцьудзелактывістыраённых (гарадскіх) аддзяленняў БМАОСП, студэнты ВНУ, ССНУ, работнікіраённых (гарадскіх) аддзелаў па надзвычайныхсітуацыях, прадстаўнікі БДПА, БеларускагатаварыстваЧырвонага Крыжа і іншыхз ацікаўленых арганізацый.

Добавить комментарий